Försvarsmaktsråd Skaraborg

Om Försvarsmaktsråd Skaraborg och Försvarskonferensen i Skövde.
För åttonde året i rad genomfördes på måndagen Försvarskonferensen i Skaraborg, en konferens som i år var präglad av Covid-19. En webbsänd konferens som lockade många åhörare med ämnen som ett militärt försvar i tillväxt, totalförsvar och sjukvård i kris och krig. Du kan se hela konferensen i efterhand här!

Försvar och fordon

Vår konferens är en samlingspunkt för försvars och fordonsintresserade.

Kommentarer från försvarskonferensen

Många intressanta ämnen och diskussioner avhandlades under en dag med ett stort deltagande online, med representanter från myndigheter, landsting/kommuner, regioner, näringsliv och politiker. Anders Danielsson, landshövding Västra Götalands län inledde med att förmedla sina tankar om länsstyrelsernas uppgift i totalförsvarsarbetet.
– Vi måste kunna ställa om från fred till höjd beredskap, det är vad det handlar om. Vad har vi för ledningssystem, vad ska länsstyrelsen göra, vad ska andra myndigheter göra i en sådan situation. Vi måste identifiera vilken infrastruktur som är särskilt viktig och hur sjukvården ska drivas.

Även Peter Hederstedt, chef för Västra militärregionen, pratade om vikten av samverkan när det gäller totalförsvar och inte minst att kunna sträcka ut handen till andra aktörer.
– Det är viktigt att vi kan jobba över gränserna. Annars kommer vi inte kunna lösa något vid höjd beredskap eller krig. I Skaraborg har vi många aktiva förband som tar stort ansvar och jobbar i rätt riktning. Det finns också utmaningar. Sveriges mest förbandstäta län har också många kritiska skyddsvärden, både hamnar, flygplatser och vägnät.

Försvarsmakten befinner sig i en tillväxtfas och nu är det dags att maximera effekten av det tillskott som komma skall, vilket också är en unik positiv utmaning. Det fokuserade arméchef Karl Engelbrektson på under sitt framträdande.
– Vi måste våga utmana. Vi ska dubbla arméns materieltillväxt under den här försvarsbeslutsperioden. Nu ska vi tillväxa i antal krigsförband.

Kommentarer från fordonskonferensen

Samma dag som konferensen gick av stapeln skickade regeringen ut ett pressmeddelande om föreslagna förstärkningar till Försvarsmaktens grundorganisation med etablerande av tre nya organisationsenheter. Med anledning av det ställdes frågan till arméchefen om hur det kommer vara möjligt att skapa nya regementen och även kunna bemanna dessa?
– Det är viktigt att vi har en tydlig målbild. Den återinförda plikten är en mycket väsentlig del i Försvarsmaktens personalförsörjning. Ett arbete vi kan utveckla ännu mer, sa arméchef Karl Engelbrektson.

Konferensen präglades naturligtvis av vårens arbete med Coronapandemin, på olika nivåer. Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen berättade om myndighetens arbete och erfarenheter från våren i ett pass ihop med Karl Chevalley, regional beredskapsöverläkare Västra Götalandsregionen och Henrik Lund, stabsläkare vid Insatsstaben. Hon poängterade att Sverige inte på något sätt är förbi pandemin men trots det kan vi lära oss under tiden.
– Vi har i det här arbetet upplevt en enorm drivkraft mot ett gemensamt mål. Ansvarsprincipen tolkades i dess bästa form i våras. Jag har inte upplevt någon statlig, regional eller lokal funktion som inte tog ett enormt ansvar under inledningsskedet av pandemin. Alla ville hjälpa till.

Även Karl Chevalley, regional beredskapsöverläkare Västra Götalandsregionen och Henrik Lund, stabsläkare vid Insatsstaben, Försvarsmaktens högkvarter, delgav sina erfarenheter och tankar om vad man i kommande arbete måste förbereda sig på.

– I en kris- eller katastrofsituation kan det vara många skadade och det kommer plötsligt, man måste vara beredd att prioritera om. Man kan förmodligen räkna med hjälp från andra, det är en övergående situation. Det kan vara fruktansvärt men samhället fungerar. Men vi måste planera för krigets krav med tusentals skadade. Då kan man inte räkna med hjälp utifrån. Det är det vi måste öva på, det är det här som är svårt, sade Karl Chevalley.

Som en uppföljning från förra årets konferens fanns utredare Åsa Kullgren på plats och pratade om det vidare arbete som har skett med utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap som hon är utredare för. Att öva och utbilda är något som kommer att vara med i utredningens slutbetänkande.
– Mer läkemedel och sjukvårdsmateriel behövs i Sverige. Tillgångar ska utnyttjas på ett effektivt sätt och de ska prioriteras för de med störst behov, sade Åsa Kullgren.

Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör, och Johan Ahlström, riskingenjör, båda från Västerås stad berättade om hur de på kommunal nivå jobbat med totalförsvarsplaneringen som också stärkte krishanteringsförmågan.
En nyligen genomförd övning gjorde att många i organisationen redan hade krishantering högt upp på agendan. I övningen hade frågor om samhällsviktig verksamhet lyfts, hur förskolor skulle hållas igång och hur personalplanering skulle ske. En stor lärdom från Västerås stad är att utbilda.
– Vi behöver funktionsutbilda, det är något som saknas på nationell nivå. Vi har inte de utbildningarna civilt. Vi kommer nu skapa funktionsutbildningar för funktionerna logistik, genomförande, analys och kommunikation, sade Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör Västerås stad.

Under eftermiddagen deltog samtliga riksdagspartiers försvarspolitiska talespersoner i ett panelsamtal gällande det kommande totalförsvarsbeslutet för 2021 – 2025 som väntas komma runt årsskiftet.

Den avslutande punkten på Försvarskonferensen höll Lena Hallin, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef i. De gav en samstämmig bild av hur hotbilden mot Sverige har utvecklats och hur den pandemisituation vi har levt i sedan förra våren också påverkar det säkerhetspolitiska läget.
– Hotbilden mot Sverige har blivit bredare och alltmer komplex. Man verkar på fler arenor och det kan handla om fler samtida syften, sade Lena Hallin.

– Rådande situation förstärker de sårbarheter som redan finns i samhället. Vi kan se ännu mer av till exempel cyberspionage och desinformation. Det kommer ta lång tid innan vi har hela bilden av hur pandemin har påverkat oss men vi kan konstatera att de aktiviteter vi ser från främmande makt pågår i oförminskad styrka, sade Charlotte von Essen.

Consulting

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Program konferens

Nedan finner du information om programmet och körschemat för kommande konferens.

Program:

 • 0900-0915 Välkommen till konferensen
 • 0915-0945 Totalförsvars i Västra Götalands län: Lägesbild. Styrkor. Utmaningar och
 • erfarenheter.
 • Landshövding Anders Danielsson
 • Chefen för Västra militärregionen, överste Peter Hederstedt
 • 0945-1015 Ett militärt försvar i tillväxt – erfarenheter, nya samarbetsbehov och metoder
 • Arméchef Karl Engelbrektson
 • 1015-1030 Paus
 • 1030-1130 Sjukvård i kris och krig – erfarenheter och lärdomar från coronapandemin
 • Taha Alexandersson, stf krisberedskapschef på Socialstyrelsen
 • Karl Chevalley, regional beredskapsöverläkare Västra Götalandsregionen
 • Henrik Lund, stabsläkare vid Insatsstaben, Försvarsmaktens Högkvarter
 • 1130-1200 Lägesrapport från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap
 • Särskild utredare, Åsa Kullgren
 • 1200-1240 Lunch
 • 1240-1315 Så stärkte totalförsvarsplaneringen krishanteringsförmågan i Västerås stad under covid-19
 • Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör Västerås stad
 • Johan Ahlström, riskingenjör Västerås stad
 • 1315-1415 Det kommande totalförsvarsbeslutet för 2021-2025 – vad är att vänta och vad ska vi planera för?
 • Alla riksdagspartiers försvarspolitiska talespersoner i panelsamtal
 • 1415-1445 Paus
 • 1445-1530 När Sverige krishanterar – vad gör främmande makt då? Lärdomar för totalförsvarsplaneringen från hanteringen av coronapandemin.
 • Chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Lena Hallin
 • Biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen
 • 1530-1600 Konferensen summeras och avslutas

“Förra årets försvars och fordonskonferens var så lyckad!”

Li Jansson

Säkerhetsföretagen

Signa upp på vårt nyhetsbrev!

Här kan du signa upp dig.